Gimp - GRAFIKA PRO WEB (2.)

Barva v prezentaci
Dnešní díl vám ukáže, jak důležitou roli hraje barva při tvorbě webové prezentace.

26.7.2005 06:00 | Yippee | přečteno 48728×

Barva v prezentaci

Barevné podání prezentace je jedním ze základních hledisek uživatelského hodnocení stránek. Přestože hodnocení je z velké části subjektivní, existují určitá pravidla určující vhodnost a správnost použití kombinací barev. Tón, jas a sytost barvy mají při tvorbě grafické kompozice podstatný vliv na konečný barevný efekt.

Existuje několik modelů pro míchání barev. Základním technickým modelem jsou tzv. spektrální barvy a jejich doplňkové barvy (zelená, tyrkysová, modrá, purpurová, červená, žlutá). Model spektrálních barev se v grafickém designu nepoužívá. Nejčastěji se budete setkávat s tradičním modelem míchání barev. Tento model obsahuje tři typy barev: primární, doplňkové, terciální. Mezi primární barvy (tzv. malířské) patří tři základní pigmentové barvy (červená, modrá a žlutá), s jejich pomocí lze namíchat všechny ostatní barvy. Ke každé z primárních barev existuje doplňková (komplementární) barva (zelená, oranžová a fialová). Poslední skupina terciálních barev vznikne dalším dělením barevného kruhu. Terciálních barev je 12 a pokrývají celé barevné spektrum známé z duhy. Na následujícím obrázku je barevný kruh obsahující 3,6 a 12 základních barevných tónů.

Základní barvy se dělí na tzv. teplé a studené barvy. Mezi teplé barvy se počítá 6 barev z barevného kruhu, barvy jdoucí od červené proti směru hodinových ručiček, zbývajících 6 barev patří mezi studené barvy (od fialové po směru hodinových ručiček). Pro dosažení vhodného kontrastu je nejvhodnější použít pro barvu popředí a pozadí kombinaci doplňkových barev.

Žluté pozadí s fialovým textem
Modré pozadí s oranžovým textem
Červené pozadí se zeleným textem

Tři barvy, které spolu bezprostředně sousedí na barevném kruhu se nazývají analogické (podobné) barvy. Analogické barvy jsou vzájemně nekontrastní, a proto se nehodí pro společné použití. Nevhodnost této kombinace analogických barev jako popředí a pozadí je zřejmá z následujících ukázek. Analogické barvy se používají pro vyplnění nevýrazných ploch.

Červené pozadí s fialovým textem
Žluté pozadí s světle oražovým textem
Modré pozadí s zeleným textem

Při vytváření designu webovské prezentace je nutné vycházet z barevného schématu. Barevné schéma je soubor barev použitých v prezentaci. Můžeme se setkat s dvěma druhy barevných schémat, rozdíl mezi nimi je zřejmý z následujících ukázek.

barevné schéma založené na podobných barvách
barevné schéma založené na doplňkových barvách

Použitím barevného schématu založeného na doplňkových barvách lze dosáhnout maximálního kontrastu, harmonie a stability barev.

Vnímání barvy

Každý člověk vnímá barvy rozdílně, ale přesto lze vytvořit všeobecná pravidla pro ovlivnění osob jednotlivou barvou. Ovlivnění lze rozdělit na fyziologické a psychologické.

Fyziologické působení barev na náš organismus má na svědomí lecco. Barvy totiž ovlivňují náš vegetativní systém. Tzv. teplé barvy, mezi kterými převládají: žlutá, červená a oranžová, nás podněcují ke zvýšené činnosti, stoupá nám krevní tlak, zrychluje se puls, povzbuzuje se činnost vegetativního nervstva, zvyšuje se i svalový tonus. Máme větší chut k jídlu, zřetelněji vnímáme hluk, a dokonce se nám zdá, jako by čas rychleji ubíhal. Studené barevné odstíny, mezi kterými převládají: zelená a modrá, mají účinek právě opačný, uklidňují a vyvolávají útlum tělesných funkcí.

Ale barvy působí také psychologicky, na lidské city. Obecně by se dalo říci, že na barvy reagují více lidé, kteří jsou citově založení. Tříděním barev se zabývalo mnoho filosofů a psychologů již od doby antiky. Švýcarský psycholog Carl Gustav Jung např. zjistil, že extroverti dávají přednost teplým barvám, žluté a červené, zatímco introverti mívají v oblibě zelenou a modrou.

Aby se zjistil podrobnější postoj lidi k barvám, začali psychologové vytvářet barevné testy. Testované osoby řadily barvy podle sebe od nejsympatičtější k nejméně sympatické. Záleželo také na vzájemném vztahu mezi barvami v jedné řadě. Nejrůznější barvové testy nakonec dokázaly, že ačkoliv má člověk svoji vlastní barevnou stupnici, svou jedinečnou osobnost, tak jsou obecné významy barev s drobnými kulturními výjimkami stálé.

jak vnímá barvumužženaasociace,
použití v prezentaci
červenávelmi dobřevelmi dobřenebezpečí, vzrušení, dynamika
upoutá v prezentaci
modrávelmi příjemná
jistota, inteligence
méně příjemná
obchod, chlad, deprese
spíše jako doplněk, podklad,
neoriginální, neutrální
bílávelmi příjemnávelmi příjemnápodklad, pozadí objektů
čistota, neutrální k ostatním barvám
žlutáméně příjemnáméně příjemnávelmi upoutá
slunce, teplo
černápříjemná
vážnost, smutek, bohatství
příjemná
smutek, citlivost
originální
neutrální- spíše jako doplněk, podklad
zelenáméně příjemná
vážnost, cílevědomost
méně příjemná
země, teplo
příroda
spíše neupoutá, jako doplněk, pozadí
oranžovávelmi příjemnávelmi příjemnáteplo, zdraví
velmi upoutá, dynamické prvky

Barevná úprava dokumentu

Při tvorbě prezentace se většinou její barevné podání provádí samoúčelně. Většina tvůrců bere v úvahu výlučně umělecké hledisko nebo domněle umělecké hledisko pro použití barev v prezentaci. Správné použití barev v prezentaci má brát v úvahu pro jakou skupinu uživatelů a pro jaký účel je daná prezentace. Na následujících obrázcích je ukázka barevného podání prezentace pro různé cílové skupiny (jedná se o jednoduchou prezentací, při skutečném použití by měla být prezentace propracovanější).

barevné schéma univerzální prezentace barevné schéma prezentace pro muže
barevné schéma prezentace pro ženy barevné schéma prezentace pro děti

Americký institut pro výzkum barev prováděl šetření ohledně prvního dojmu o člověku, prostředí či věci, za prvních 90 sekund, ze kterého vyplynul následující závěr: 65% - 90% tohoto prvního dojmu je ovlivněno barvami. První dojem je většinou trvalý, a proto je potřeba výběru barev pro prezentaci věnovat náležitou pozornost.

V předcházejících odstavcích jsme brali v úvahu odlišné vnímání barev jednotlivými pohlavými, ale pokud vytváříme webovou prezentaci s celosvětovou působností, je potřeba brát v úvahu i odlišnou interpretaci jednotlivých barev jednotlivými národy. Černá barva je Evropany vnímána jako barva smrti, pro Číňany je barvou smrti bílá barva a Brazilci považují jako barvu smrti purpurovou. Dalším příkladem muže být žlutá barva, v Číně ji považují za svatou barvu, v Řecku značí smutek a pro změnu ve Francii je vnímána jako barva vyjadřující žárlivost. I tento faktor je potřeba při výběru vhodné barvy pro prezentaci brát v potaz.

Barevné schéma

Následující tabulka obsahuje 120 nejčastěji používaných barevných schémat internetových stránek.

       
     
   
    
       
  
       
    
    
    
       
  
      
  
      
  
      
    
    
    
      
 
       
   
    
   
     
 
     
   
  
     
   
   
     
   
   
      
   
   
    
      
 
     
     
 
     
     
 
      
   
    
   
      
 
     
     
 
     
     
 
      
   
   
     
   
  
     
   
   
     
   
   
   
   
    
      
 
     
     
 
     
     
 
     
     
 
     
     
 
      
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
   
   
     
 
     
 
      
   
   
     
   
  
     
   
    
   
      
 
      
   
    
   
     
  
   
     
  
   
      
 
      
   
   
   
      

Výběr vhodného barevného schématu nám může zjednodušit online nástroj od Pixyho, který se nachází http://wellstyled.com/tools/colorscheme2/.

Barevné oční vady

Všechny předcházející úvahy nebraly v potaz osoby s vadami zraku. Přibližně jeden z deseti mužů je barvoslepý (u žen je to asi každá stá), a proto, pokud skutečně chceme, aby naše stránky byly přívětivé i pro tyto uživatele, je potřeba vhodně zvolit barvy. Jak vhodně barevně navhnout stránku s ohledem na barvoslepé osoby? Základem je omezit počet barev použitých na stránce na 3-4 (do tohoto počtu se nepočítá černá a bílá). Nejvhodnější je použití tzv. monochromatického barevného schématu, jež se skládá z bílé, černé a jedné další barvy. Třetí barva nemusí být jediná, ale lze použít i stejnou barvu s jinou sytostí, čímž vznikne několik obdobných barev. Je nutné si ověřit, že zvolené odstíny jsou navzájem dostatečně kontrastní, aby byl čitelný text jednoho odstínu na pozadí druhého.

Pokud chcete vidět jak vaši stránku uvidí člověk s barevnou vadou můžete použít Pixyho nástroj zmiňovaný výše nebo využit Vischeck (http://www.vischeck.com), jež umožňuje online převod obázků či webových stránek na barvy viděné barvoslepými lidmi.

I takto mohou lidé vidět tento web. Předchozí screenschot zobrazuje barevné vidění tohoto webu osobami s dalnonizmem. Existuje velké množství očních vad pro ukázku byla vybrána nejčastější barevná oční vada, kterou trpí mužská část populace.

Trochu jsme odskočili od tématu našeho seriálu, ale pokládala jsem toto téma za tak důležité, že jsem ho nemohla nechat bez povšimnutí. Příště se už vrátíme k našemu oblíbenému Gimpu.

Online verze článku: http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=903