LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> PHP knihovny - Smarty VI.

Tento díl o Smarty šablonách bude o práci s cache a konfiguračními soubory webové aplikace.

25.4.2005 15:00 | MaReK Olšavský | Články autora | přečteno 11917×

Cache

Použitím cache lze velice odlehčit zatížení Apache serveru při zobrazování stránek, je však třeba postupovati s nejvyšší obezřetností, protože špatné nastavení může snadno způsobit, že budou zobrazovány již neplatné stránky. Například stránka s kontakty a dalšími informacemi, které jsou modifikovány jednou za velice dlouhý čas může mít životnost cache v minutách, ale stránky zobrazující například články a komentáře by měly mít životnost nepoměrně kratší, případně po přidání komentáře, nebo aktualizaci databáze článků vymazat stávající cachované soubory.
Různé části stránky mohou mít životnost cache souborů nastavenu na různou dobu. Výjimku tvoří části stránek vložené pomocí Smarty funkce insert, které se necacheují, což lze využít například k vložení částí s anketami, nebo bannery, které je třeba necacheovat.

Nastavení cache

K nastavení možnosti používat cache je třeba provést několika nastavení na straně Smarty. Je možné tato nastavení provést buď přímým zásahem do souboru Smarty.class.php, nebo je zadat při vytváření třídy ve scriptu. Aby byla objasněna i tato druhá možnost, která je použitelná pro konfiguraci libovolných
parametrů za běhu scriptu, bude zde použita právě tato metoda. Ti kteří preferují přímé nastavení v hlavní třídě si mohou vlastnosti najít a modifikovat.
Pro použití cache je nutné nejprve nastavit proměnnou třídy Smarty (toto nastavení bude pravděpodobně nejlepší provést přímo v souboru Smarty.class.php) $cache_dir, která ukazuje na adresář do kterého budou ukládány cacheované soubory. Pro tento adresář je nutné nastavit práva tak, aby do něj mohl zapisovat web/php server.
Soubory do adresáře pro cache jsou ukádány s koncovkou .php a podobným jménem, jako zkompilované soubory do $compile_dir. Nejedná se o spustitelné scripty a není doporučena jejich ruční editace.
Prvotní nastavení pro použití je proměnná třídy Smarty, která se jmenuje  caching, je typu Integer, s hodnotami v rozsahu 0-2 a následujícím významem:
 • 0 - cachování nebude použito
 • 1 - cache buda použita bez možnosti mít pro různé šablony (stránky) rozdílnou životnost cache
 • 2 - cache použita s možností ovlivnit životnost pro jednotlivé stránky.
U běžného projektu bude nejpravděpodobněji použita varianta $page->caching=2.
Při použití třetí varianty ($page->caching=2) je bráno v potaz nastavení vlastnosti $cache_lifetime ze scriptu,  zobrazující, nebo odchycující do proměnné, obsah šablony. Proměnná $cache_lifetime má výchozí hodnotu nastavenu na 3600 sekund (neboli jednu hodinu), nastavení života cache pro stránku například na 10 minut se realizuje pomocí přiřazení $page->cache_lifetime=600.

Použití cache

Po základním nastavení je možné začít používat cacheování obsahu tvořeného pomocí Smarty šablonovacího systému. Použití je velmi jednoduché a má poměrně rozsáhlé možnosti, od ponechání automatického generování cache pouze v závislosti na nastavení délky života cacheovaných souborů v konfiguraci, až po různou životnost chache a jejich regeneraci/mazání v závislosti na uložení textů či komentářů v redakčním systému.
Většinová praxe je taková, že jeden script (+ šablona) zobrazuje data získaná z databáze, například artdetail.php (+ fe_artdetail.tpl (protože mám pro šablony jeden adresář, rozlišuji prefixem 'fe_', frontend, uživatelskou a 'adm_', administrátorské, šablony)), lze pro funkce display() a fetch() použít přídavný parametr (cache_id), který umožní rozlišit, pro které identifikátory je třeba nacacheovaný soubor smazat. Jedná se o nepovinný parametr metody, na staně PHP scriptu, řetězcového typu. Jako vhodný identifikátor se jeví například databázové id článku. Zobrazení šablony s komentáři k článku s jedinečným identifikátorem id může poté vypadat například takto:
$page->cache_lifetime = 600;
$output=$page->fetch('fe_comments.tpl',$_GET['id']);
$page->cache_lifetime=86400;
$page->display('fe_page.tpl');
V tomto minipříkládku je použito vložení dvou cacheovaných šablon do sebe, přičěmž pro šablonu 'fe_page.tpl' lze mít cache nastavenu na velice dlouhou životnost (v příkladu je to 1 den), protože určuje layout stránky a ten se často nemění.
Pro vytvoření cacheovaných šablon není třeba žádné funkce, stačí nastavit několik proměnných a šablonovací systém se postará o zbytek potřebných operací sám. O smazání (ať selektivní, nebo centrální) se musí programátor starat sám, mimo případu, kdy vyprší životnost cacheovaného souboru.
Ke smazání všech nacacheovaných souborů slouží PHP metoda clear_all_cache(), který má jeden nepovinný parametr, jímž lze určit minimální stáří souboru v sekundách. Tato varianta může posloužit v případě velkého množství změn ve webové aplikaci, v naprosté většině ostatních případů bude použitelné selektivní mazání. Smazání všech nacacheovaných souborů starších 30 sekund se realizuje takto:
$page->clear_all_cache(30);
K selektivnímu mazání souborů slouží metoda šablony clear_cache, která má následující parametry:
 • jméno šablony, k níž patří nacacheovaný soubor, který je třeba smazat
 • identifikátor šablony, se kterým byla cache vygenerována při fetch, nebo display, kde byl přidán jako nepovinný přídavný parametr. Použije se například v případě, že na jedné šabloně závisí dle databáze několik vygenerovaných stránek, změní se obsah jediné z nich a je třeba smazat jen tu, které se týká změněný záznam v databázi, tento parametr je nepovinný
 • compile_id - nepovinný parametr, který, je-li použit, musí korespondovat s třetím parametrem použitým v metodách fetch a display (tento parametr byl v tomto tutoriálu vynechán, více najdete v původní dokumentaci na adrese <a href="http://smarty.php.net">smarty.php.net</a>)
 • čas minimálního stáří souboru ke smazání, podobné jako v předchozím případě.
Pro odlehčení zatížení PHP serveru se může jevit jako vhodné použití metody is_cached(), pomocí níž lze otestovat, zda-li je vygenerován a uložen cacheovaný soubor a teprve není-li, pracovat s databází, generovat výstupy, ... Bohužel častá a běžná chyba při práci s cache je ta, že bez ověření existence uloženého souboru jsou získávána a zpracovávána data z databáze,  dochází  ke spuštění  metod  fetch() a display(), které teprve v tento moment najdou uložené soubory a  ty jsou zobrazeny. Takto  dojde k minimální úspoře strojového času,  což nemusí vadit u málo navštěvovaných stránek na  slabě zatížených serverech, ale  při vývoji webové aplikace, u které se počítá s větším, než malým zatížením je třeba dbát na maximální výkonovou optimalizaci byť za cenu delšího a nepřehlednějšího kódu. Metoda is_cached() má pouze dva parametry, z nichž druhý je nepovinný, návratovou hodnotu lze testovat jako boolean:
 • jméno šablony
 • identifikátor šablony, se kterým byla cache vygenerována při fetch(), či display(), viz výše.
Příklad použití:
if(!$page->is_cached("fe_index.tpl")) {
//ziskani dat z databaze a jejich nasledne zpracovani
}

$page->cache_lifetime=600;
$output=$page->display("fe_index.tpl");
$page->cache_fifetime=86400;
$page->display("fe_page.tpl")
Předchozí funkce umožňují sgrupování/seskupení při ověřování a mazání cache souborů pro jednu šablonu použitím identifikátoru šablony při generování pomocí fetch() a display().  Grupování se realizuje buď pomocí operátoru '|' mezi jednotlivými cache_id, nebo nebo neuvedením názvu šablony, ale pouze cache_id. Nepoužití názvu šablony a čištení cache jen pomocí cache_id bude použitelnější, pokud je použito nějaké jméno místo id v databázi. Příklady na seskupování:
//smazání všech cache souborů s cache_id=='lcd' nebo cache_id=='crt'
$page->clear_cache(null,'lcd|crt');

//smázání cache článků s cache_id=='lcd' nebo cache_id=='crt'
$page->clear_cache('fe_artdetail.tpl','lcd|crt')
Další proměnnou užitečnou pro práci s cache pamětí je $compile_check, jenž zajišťuje při každé změně v šabloně, či konfiguračním souboru šablony (viz další text) bude příslušný soubor v cache znovu vygenerován. Nastavení této hodnoty na True bude použitelné nejvíce při vývoji aplikace, protože v praxi i toto testování znamená nějakou ztrátu času a mohlo by být značně výkonově nevýhodné.

Konfigurační soubory

Každý kdo pracuje na větším projektu nebo už má za sebou nějakou praxi ví, že konfigurace je vhodnější uložit si na jedno místo, do jednoho souboru, než nastavení (například přístupu do SQL serveru) cyklicky vypisovat do scriptu, ze kterého tu kterou službu použijete. I Smarty šablony lze konfigurovat, soubory k tomuto používané jsou samozřejmě čitelné a zpracovatelné jak na straně Smarty šablony, tak na straně PHP scriptu, ze které je zobrazení této šablony voláno.
Konfigurační soubory se ukládají do adresáře učeného vlastností $config_dir třídy $Smarty.class.php. Mohou obsahovat konstanty viditelné ve všech scriptech a šablonách, konstanty viditelné jen z určité šablony a tzv. skryté konstanty a sekce. Mají doporučenou strukturu, která vypadá například takto:
# Komentář se ukládá za znak #
# Zde jsou definice proměnných dostupných ve všech stránkách
# tzv. globální konfigurační konstanty
pageTitle = "Konfigurace Smarty šablony"
mainColor = #66ccff
alertColor = #ff6666

# skrytá konstanta
.build = 0.0.3

# nastavení pro stránku Novinky
[News]
pageTitle = "Smarty s.r.o. - Novinky"

# nastaveni pro stránku Download
[Dwn]
pageTitle = "Smarty s.r.o. - Stáhněte si"
warn = """Pokud potřebujete v konfiguračním souboru napsat text
přes několik řádek, musíte jej vložit do trojitých
uvoyovek"""

# skrytá sekce
[.hiddenConst]
author = "První webařská a.s."
backdoorpwd = "65aa_7vt"
Struktura souboru je zřejmá. Vše před prvním znakem je dostupné ze všech šablon, kam je konfigurační soubor vložen. Jednotlivé sekce začínají názvy sekcí vloženými do hranatých závorek a vše až do názvu další sekce je přiřazeno k té aktuální. Sekce, nebo konstanty, jejichž názvy začínají znakem '.' (tečka) jsou považovány za skryté, tj. pokud není vlastnost $config_read_hidden nastavena na True, jsou tyto proměnné v šabloně nedostupné a jsou viditelné pouze ze scriptu, ze kterého je šablona zobrazena.  Konstanty mohou být typů řetězec, číslo, nebo  boolean. Pokud je vlastnost $config_booleanize nastavena na True, jsou konstanty s hodnotami true/on/yes a false/off/no automaticky považovány za typ Boolean s patřičnou hodnotou.
Ke vložení konfiguračního souboru do šablony slouží funkce šablony {config_load} s následujícími parametry:
 • file - Název souboru s konfigurací, povinný parametr
 • section - Název sekce, která má být kromě globálních vlastností načtena
 • scope - dostupnost načtených proměnných, Možné jsou hodnoty local (konfigurace dostupná jen v šabloně, kde je načtena), both (konfigurace je dostupná v šabloně, ze které je načtena i z šablony, která tuto includuje), global
 • global - stejné jako scope='global'
Na straně PHP scriptu má metoda config_load pouze 2 parametry, jimiž jsou řetězce s názvem souboru, případně nepovinně řetězec s názvem sekce.
Příklady na načtení konfiguračních souborů:
{* Nacteni pouze konfiguacniho souboru, tj. globalnich konstant*}
{config_load file='hlavni.conf'}
{* Nacteni globalnich konstant i s konstantami sekce *}
{config_load file='hlavni.conf' section='news'}
//nacteni konfiguracniho souboru na strane PHP scriptu
$page->config_load('hlavni.conf','news')
Ke vložení konstanty s názvem jmeno_const do šablony slouží sekvence {#jmeno_const#} na straně šablony, pokud je třeba pracovat s konstantami na straně PHP scriptu, lze tyto získat do proměnné metodou get_config_vars(), kde je možné buď uvést název konstanty, případně jej neuvést, v tom případě budou konstanty vloženy do pole. Dále je uvedeno několik příkladů s vložením konstanty jednako na straně šablony a druhako získání konstant do proměnných na straně PHP scriptu.
{* Zobrazeni konstanty v sablone *}
{# pageTitle #}

//nacteni konstanty do promenne v PHP scriptu
$titulek=$page->get_config_vars('pageTitle');
Pokud je třeba načíst do scriptu i obsah skrytých konstant a sekcí, je třeba použít trochu složitější postup, který zde bude uveden jen jako příklad:
<?php
   require_once './../smarty/Config_File.class.php';

   $conf = new Config_File('./../configs');

   // nacteni promenne author z sekce  hiddenConst
   $author=$conf->get('hlavni.conf", "hiddenConst", "author" );
?>
Jelikož by se zde jednalo o "zbytečné natahování" textu odkáži v tomto případě váženého čtenáře na originální dokumentaci.

Závěrem

V tomto díle jsem se pokusil čtenáři ukázat především urychlení zobrazování stránek a ulehčení zátěže serveru rozumnou prací s cache a trochu jsme se podívali na možnosti použití konfiguračních souborů v návaznosti na Smarty šablony, dovoluji si na okraj poznamenati, že tento způsob konfigurace nepoužívám.
V příštím díle bude lehký úvod do psaní vlastních pluginů využitelných ve Smarty šablonách a poté bude několik dílů věnovaných některým pluginům, které jsem shledal vcelku zajímavými. Celý tento seriál, jak vzniká je pohledem jednoho člověka, co mohu považovat za zajímavé a přínosné já, nemusí se líbit jinému, proto uvítám upozornění na další knihovny, které neznám, ať se s nimi mohu seznámit...

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

20.9.2018 10:04 / Jan Ober
Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

20.9.2018 10:00 / Jan Ober
Re: Gimp

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2022) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze