LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu

ARCHIV   

> Qt framework – základy práce (4)

V tomto díle se seznámíme s předdefinovanými dialogovými okny, ukážeme si jejich využití na jednotlivých příkladech. A dále se seznámíme s prací se soubory.

25.8.2009 00:00 | Martin Chudoba | Články autora | přečteno 11863×

QInputDialog

Tato třída se dá využít pro jednoduché uživatelské vstupy. Dělí se na vstupy celočíselné, desetinné, combobox výběry a textové vstupy.

Definice vstupu pro celé číslo:

bool ok; int i = QInputDialog::getInt(this, tr("QInputDialog::getInteger()"), tr("Percentage:"), 25, 0, 100, 1, &ok); if (ok)První parametr ukazuje na hlavní objekt, který nám vyvolá naše okno. Druhý parametr je nadpis okna. Třetí pak nadepisuje pole vstupu. Čtvrtý nastavuje základní hodnotu. Pátý a šestý nastavuje hodní a dolní mez. Sedmý parametr nastavuje, o kolik se bude posouvat jeden krok. Posledním parametrem naší funkce je návratová hodnota (true nebo false).Definice vstupu pro desetinné číslo:

bool ok; double d = QInputDialog::getDouble(this, tr("QInputDialog::getDouble()"), tr("Amount:"), 37.56, -10000, 10000, 2, &ok);
Jak vidíme, definice se o mnoho neliší.


Definice vstupu pro combobox seznam:

QStringList items; items << tr("Spring") << tr("Summer") << tr("Fall") << tr("Winter"); bool ok; QString item = QInputDialog::getItem(this, tr("QInputDialog::getItem()"), tr("Season:"), items, 0, false, &ok);


Zde je potřeba využít nové třídy pro vkládání seznamu listů QStringList. Vkládání probíhá přes přetížený operátor. Definice se opět příliš neliší.


Definice vstupu pro textový vstup:

bool ok; QString text = QInputDialog::getText(this, tr("QInputDialog::getText()"), tr("User name:"), QLineEdit::Normal, "", &ok);


První tři parametry jsou stejné jako u předchozích definicí. Čtvrtý parametr nastavuje jaký typ editboxu se má použít. Na výběr jsou 4 hodnoty:

- QLineEdit::Normal
- QLineEdit::NoEcho
- QLineEdit::Password
- QLineEdit::PasswordEchoOnEdit

Můžete si sami vyzkoušet, co každý z těchto přepínačů dělá. Další dva parametry jsou totožné s předcházejícími.

QColorDialog

Tento nástroj slouží k výběru barvy.

QColor color = QColorDialog::getColor(Qt::green, this);


Návratová hodnota je na objekt QColor, který uchovává RGB hodnoty barvy a alpha kanál. První parametr nastavuje výchozí barvu a druhý ukazuje na objekt, který dialog vyvolal.

QFontDialog

Třída pro dialog výběru fontu písma.

bool ok; QFont font = QFontDialog::getFont(&ok, QFont(fontLabel->text()), this);


Návratovou hodnotou je objekt QFont, který v sobě uchovává všechny podstatné údaje, jako je velikost, jméno, jestli jde o tučné písmo, kurzívu apod. První parametr nastavuje zda proběhlo vybrání, druhý pak inicializuje počáteční hodnotu fontu a opět se nastavuje objektem QFont a poslední parametr ukazuje na objekt rodiče, který okno vyvolal. Druhý parametr je možné vynechat. A je možné navíc ještě použít čtvrtý parametr, který nastaví titulek okna.

QFileDialog

Tato třída nám umožní práci s výběrem otevírání souboru či souborů, s výběrem ukládacího souboru či výběrem složky v systému. Pokud jde o systém windows, máme na výběr použití nativního dialogu.

Definice pro výběr složky:

QFileDialog::Options options = QFileDialog::DontResolveSymlinks | QFileDialog::ShowDirsOnly; if (!native->isChecked()) options |= QFileDialog::DontUseNativeDialog; QString directory = QFileDialog::getExistingDirectory(this, tr("QFileDialog::getExistingDirectory()"), directoryLabel->text(), options); if (!directory.isEmpty()) ...


Nejdříve si vytvoříme proměnou options s vlastnostmi našeho dialogu. Pokud nechceme použít nativní dialog, přidáme ještě vlastnost DontUseNativeDialog. Použijeme metodu getExistingDirectory a do proměnné budeme zachytávat její návratovou hodnu, kterou bude naše vybraná složka. První parametr je ukazatel na objekt, který vyvolá dialog, druhý parametr je titulek okna, třetí parametr nastavuje aktivní složku a posledním parametrem jsou vlastnosti samotného dialogu.


Definice pro otevření souboru:

QFileDialog::Options options; if (!native->isChecked()) options |= QFileDialog::DontUseNativeDialog; QString selectedFilter; QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this, tr("QFileDialog::getOpenFileName()"), openFileNameLabel->text(), tr("All Files (*);;Text Files (*.txt)"), &selectedFilter, options); if (!fileName.isEmpty()) ...


Definice je podobná předcházejícímu. Rozdíl je v použité metodě a to getOpenFileName. Ve čtvrtém parametru, který určuje filtr ve vybírání souborů (pro více koncovek se pro rozdělení používá ;;). Dalším parametrem je ukazatel, který slouží jako návratová hodnota vybraného filtru. Pokud by jste chtěli dialog, který má vlastnost multivýběru, použijte metodu getOpenFileNames a její návratovou hodnotu zachytávejte do objektu QStringList.


Definice pro uložení souboru:

QFileDialog::Options options; if (!native->isChecked()) options |= QFileDialog::DontUseNativeDialog; QString selectedFilter; QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, tr("QFileDialog::getSaveFileName()"), saveFileNameLabel->text(), tr("All Files (*);;Text Files (*.txt)"), &selectedFilter, options); if (!fileName.isEmpty()) ...

Tato definice je naprosto stejná s předcházejícími, pouze se použije metoda getSaveFileName.

QMessageBox

Tato třída je velmi používaná. Jejím výstupem jsou dialogy kritických chyb, informačních a varovných dialogů, dotazových dialogů.
Definice pro kritickou chybu:

QMessageBox::StandardButton reply; reply = QMessageBox::critical(this, tr("QMessageBox::critical()"), "Chyba", QMessageBox::Abort | QMessageBox::Retry | QMessageBox::Ignore); if (reply == QMessageBox::Abort) criticalLabel->setText(tr("Abort")); else if (reply == QMessageBox::Retry) criticalLabel->setText(tr("Retry")); else criticalLabel->setText(tr("Ignore"));


Vytvoříme si proměnnou reply, která bude představovat návratovou hodnotu. Jedná se o enumerátor QMessageBox::StandardButton, představující standartní tlačítka co tyto dialogy mohou obsahovat. Použijeme metodu QMessageBox::critical jejímž prvním parametrem je ukazatel na objekt, který náš dialog vyvolal. Dalším parametrem je titulek okna. Třetím parametrem této metody je text chybové zprávy. Posledním parametrem určíte tlačítka (možnosti) zobrazená na zprávě.


Definice informační zprávy:

QMessageBox::StandardButton reply; reply = QMessageBox::information(this, tr("QMessageBox::information()"),"Informační zpráva");


Definice se příliš neliší. Použijeme metodu QMessageBox::information a vynecháme poslední parametr.


Definice pro dotazový dialog:

QMessageBox::StandardButton reply; reply = QMessageBox::question(this, tr("QMessageBox::question()"), "Chcete smazat harddisk? ", QMessageBox::Yes | QMessageBox::No | MessageBox::Cancel);


Opět stačí v definici pozměnit pouze metodu volající zprávu za QMessageBox::question.


Definice pro varující dialog:

QMessageBox msgBox(QMessageBox::Warning, tr("QMessageBox::warning()"),"Pozor toto je warning dialog", 0, this); msgBox.addButton(tr("Save &Again"), QMessageBox::AcceptRole); msgBox.addButton(tr("&Continue"), QMessageBox::RejectRole); if (msgBox.exec() == QMessageBox::AcceptRole) warningLabel->setText(tr("Save Again")); else warningLabel->setText(tr("Continue"));


Zde si ukážeme malinko jinou definici třídy QMessageBox pomocí konstruktoru. První parametr si nastavíme na Warning (enumerátor typu zprávy), ve druhém titulek okna, třetí parametr je pro text zprávy, další parametr nastavíme na 0 pro tlačítka a poslední na ukazatel na objekt, který dialog vyvolal. V dalším kroku použijeme metodu addButton pro vložení dvou tlačítek. Metoda má dva parametry a to první pro text tlačítka a druhý pro enumerátor QMessageBox::ButtonRole. Dále spustíme dialog (jako modal) a testujeme jeho návratovou hodnotu.

errorMessageDialog

Speciální třída pro zobrazení informativní zprávy s checkboxem pro zrušení zobrazení v dalších vyvoláních. Její použití je velmi jednoduché:

errorMessageDialog->showMessage(tr("Ukázka použití..."));


Práce se soubory

Ukážeme si možnosti práce se soubory pomocí tohoto frameworku. Budeme potřebovat tyto třídy:

- QFile
- QTextStream

Vytvoříme si jednoduchou aplikaci založenou na dialogovém okně. Vložíme TextEdit a 3 tlačítka, které pojmenujeme Otevřít, Uložit a Ukončit.

Na stisk tlačítka uložit si nastavíme následující akci:

QFileDialog::Options options; options |= QFileDialog::DontUseNativeDialog; QString selectedFilter; QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, QString::fromUtf8("Ulo\305\276it"), "", tr("Text Files (*.fst)"), &selectedFilter, options); if (!fileName.isEmpty()) { if (fileName.indexOf(".fst") == -1) fileName += ".fst"; QFile file(fileName); if (!file.open(QFile::WriteOnly | QFile::Text)) { QMessageBox::warning(this, tr("FileStream"), QString::fromUtf8("Nemůžu zapisovat do souboru %1:\n%2.") .arg(fileName) .arg(file.errorString())); return; } QTextStream out(&file); QApplication::setOverrideCursor(Qt::WaitCursor); out << ui->textEdit->toPlainText(); QApplication::restoreOverrideCursor(); }

Využijeme zde dialogového okna pro ukládání souboru. Do konstruktoru třídy QFile vložíme jméno vybraného souboru. Vytvoříme soubor pomocí metody open a nastavíme, že se bude jednat o textový soubor. Pokud se nepovede vytvořit soubor, objeví se varovná zpráva a provádění funkce se ukončí. Pokud se povedlo otevřít soubor, předáme jeho ukazatel konstruktoru třídy QTextStream. Pomocí přetíženého operátoru << provedeme zápis do souboru. Pro načtení použijeme obrácený operátor >> a pro zvolení souboru využijeme metodu getOpenFileName.

QFileDialog::Options options; options |= QFileDialog::DontUseNativeDialog; QString selectedFilter; QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this, QString::fromUtf8("Otev\305\231\303\255t"), "", tr("Text Files (*.fst)"), &selectedFilter, options); if (!fileName.isEmpty()) { QFile file(fileName); if (!file.open(QFile::ReadOnly | QFile::Text)) { QMessageBox::warning(this, tr("FileStream"), QString::fromUtf8("Nemůžu otevřít soubor %1:\n%2.") .arg(fileName) .arg(file.errorString())); return; } QTextStream in(&file); QApplication::setOverrideCursor(Qt::WaitCursor); QString str; in >> str; ui->textEdit->setText(str); QApplication::restoreOverrideCursor(); }Zdrojový kód příkladu

Závěr:

Příště si vytvoříme option dialog a rozšíříme si obzor pro práci se soubory, využijeme další třídu pro práci souborů QDataStream.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

28.11.2018 23:56 /František Kučera
Prosincový sraz spolku OpenAlt se koná ve středu 5.12.2018 od 16:00 na adrese Zikova 1903/4, Praha 6. Tentokrát navštívíme organizaci CESNET. Na programu jsou dvě přednášky: Distribuované úložiště Ceph (Michal Strnad) a Plně šifrovaný disk na moderním systému (Ondřej Caletka). Následně se přesuneme do některé z nedalekých restaurací, kde budeme pokračovat v diskusi.
Komentářů: 1

12.11.2018 21:28 /Redakce Linuxsoft.cz
22. listopadu 2018 se koná v Praze na Karlově náměstí již pátý ročník konference s tématem Datová centra pro business, která nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky: Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je optimálně využít pro vlastní prospěch? Jak si zajistit odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybírat dodavatele služeb? Jak volit vhodné součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně datové centrum spravovat? Jak co nejlépe eliminovat možná rizika? apod. Příznivci LinuxSoftu mohou při registraci uplatnit kód LIN350, který jim přinese zvýhodněné vstupné s 50% slevou.
Přidat komentář

6.11.2018 2:04 /František Kučera
Říjnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná v listopadu – již tento čtvrtek – 8. 11. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma umění a technologie, IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

4.10.2018 21:30 /Ondřej Čečák
LinuxDays 2018 již tento víkend, registrace je otevřená.
Přidat komentář

18.9.2018 23:30 /František Kučera
Zářijový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 20. 9. 2018 od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Tentokrát bez oficiální přednášky, ale zato s dobrým jídlem a pivem – volná diskuse na téma IoT, CNC, svobodný software, hardware a další hračky.
Přidat komentář

9.9.2018 14:15 /Redakce Linuxsoft.cz
20.9.2018 proběhne v pražském Kongresovém centru Vavruška konference Mobilní řešení pro business. Návštěvníci si vyslechnou mimo jiné přednášky na témata: Nejdůležitější aktuální trendy v oblasti mobilních technologií, správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firmách, jak mobilně přistupovat k informačnímu systému firmy, kdy se vyplatí používat odolná mobilní zařízení nebo jak zabezpečit mobilní komunikaci.
Přidat komentář

12.8.2018 16:58 /František Kučera
Srpnový pražský sraz spolku OpenAlt se koná ve čtvrtek – 16. 8. 2018 od 19:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát jsou tématem srazu databáze prezentaci svého projektu si pro nás připravil Standa Dzik. Dále bude prostor, abychom probrali nápady na využití IoT a sítě The Things Network, případně další témata.
Přidat komentář

16.7.2018 1:05 /František Kučera
Červencový pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek – 19. 7. 2018 od 18:00 v Kavárně Ideál (Sázavská 30, Praha), kde máme rezervovaný salonek. Tentokrát bude přednáška na téma: automatizační nástroj Ansible, kterou si připravil Martin Vicián.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

31.7.2023 14:13 / Linda Graham
iPhone Services

30.11.2022 9:32 / Kyle McDermott
Hosting download unavailable

13.12.2018 10:57 / Jan Mareš
Re: zavináč

2.12.2018 23:56 / František Kučera
Sraz

5.10.2018 17:12 / Jakub Kuljovsky
Re: Jaký kurz a software by jste doporučili pro začínajcího kodéra?

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2024) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze